skip to Main Content

Skolen i Skibby tilbyder familieterapi og skoleværingsforløb

Familiebehandling/kompetenceudvikling/skoleværing på Skolen i Skibby

I svære perioder eller i forbindelse med indskrivning og indkøring kan det være nødvendigt at intensivere indsatsen, afdække dynamikker og/eller satse på psykoedukation for at sikre progression og trivsel for eleven.  Målet er en professionel behandlingsindsats så tæt på barnets/ den unges dagligdag som muligt.  Vi kan derfor på Skolen i Skibby tilbyde forskellige indsatser, der støtter op om familien gennem rådgivning, psykoedukation og behandling. Dette kan tilkøbes af de visiterende kommuner og kan tilrettelægges ud fra den aktuelle familie/elevs behov. Alle forløb varetages af én af skolens faste psykologer.

 

Et familiebehandlingsforløb på Skolen i Skibby kan indeholde:

 

Fase 1: Opstart og afdækning

 • Gennemlæsnings af sagsakter og koordinering
 • Møde mellem forældre, sagsbehandler, skole og psykolog. Her skal der lægges en handleplan ud fra sagsbehandlers og forældres perspektiv. Det skal tydeliggøres, at den udførte handleplan kan blive revideret i samarbejde med sagsbehandler, forældre, skole og psykolog, når/hvis familiebehandlingen viser andre/yderligere/færre udviklingspunkter.
 • Psykolog udfører genogram med forældre
 • Psykolog udfører anamnese med forældre blandt andet med udgangspunkt i Adult Attachment Interview
 • Psykolog tilretter udarbejdet handleplan, som sendes til godkendelse hos sagsbehandler og forældre. Heri vil der udføres specifikke og målbare delmål og mål for familiebehandlingen

 

Fase 2 terapeutisk indsats – valg af metoder og omfang

Med udgangspunkt i den udarbejdede handleplan aftales, hvilke metoder, der i den individuelle situation, giver mest mening. Ligeledes drøftes omfanget af indsatsen. Der kan tilvælges et kortere intensivt forløb med udvalgte metoder. Eller et dybdegående forløb i en længerevarende periode.

Den terapeutiske indsats kan indeholde:

 • terapeutiske samtaler med hver forælder. Her anvendes blandt andet LØFT, narrativ terapi, kognitiv terapi, kognitiv adfærdsterapi, metakognitiv terapi, den motiverende samtale
 • terapeutiske samtaler med forældrene samlet. Her anvendes samme metoder som ovenstående
 • observationer af samspil mellem forældre og barn med videooptagelser. Herefter analysering og tilbagelevering til forældre
 • legeterapi med barn
 • sparring mellem forældre og psykolog vedr. samspil og kompetenceudvikling ud fra relevante fokuspunkter vha. blandt andet LØFT, Signs of Safety
 • midtvejssparringsmøde med skole, sagsbehandler, forældre og psykolog
 • udarbejdelse af skriftlig status hver måned af psykolog
 • intern dagbogsføring af psykolog efter hver kontakt og behandling af familie, hvilken sagsbehandler til enhver tid kan få indblik i
 • Tests : Mentaliseringstest, Reading the Mind in Eyes (RME), Level of Emotional Awareness Scale (LEAS)

 

Forløb I – det korte intensive forløb      

Forløbet varer ca. 2 måneder. Der gennemføres 6 samtaler/observationer med psykolog samt 4 sparringssamtaler i familien. Der afholdes et statusmøde midtvejs med evaluering af konkrete mål. Her deltager psykolog, familie, skole, forvaltning. Der udarbejdes 1 skriftlige status og løbende notat/dagbogsføring. Løbende supervision og rådgivning af forældre/skole ift. indsats.

 

Forløb II – det dybtgående forløb

Forløbet varer ca. 4 måneder. Der gennemføres 12 samtaler/observationer med psykolog samt 8 sparringssamtaler i familien. Der afholdes 2 statusmøder undervejs med evaluering af konkrete mål. Her deltager psykolog, familie, skole, forvaltning. Der udarbejdes 2 skriftlige status og løbende notat/dagbogsføring. Løbende supervision og rådgivning af forældre/skole ift. indsats. Evt. tilkøb af tests.

 

Fase 3 afslutning og anbefaling

 • udarbejdelse af afsluttende status ved behandlingens ende, som indeholder beskrivelse af opstart, anamnese, beskrivelse og effekt af indsatsen, samt fremadrettet anbefalinger og fokuspunkter
 • afsluttende statusmøde mellem forældre, sagsbehandler, skole og psykolog

 

Et skoleværingsforløb på Skolen i Skibby kan indeholde:

 

Skoleværingspakken

Skolen i Skibbys skolevægringsindsats består af en afdækning med samtaler, observation og afrapportering. Forløbet foregår parallelt med indkøring af eleven på Skolen i Skibby over de første 3 mdr. Afdækning af skolevægring er en særskilt ydelse og herefter kan kommune beslutte, hvilken indsats barnet har behov for. Afdækningen tilrettelægges individuelt, men vil ofte bestå af følgende:

 • Gennemlæsning af sagsakter og koordinering.
 • Samtaler med barnet, familien, personale og ledelse på skolen og uddybende samtaler med andet relevant netværk.
 • Besøg i hjemmet og/eller observation i hjemmet
 • 4 sparringssamtaler mellem psykolog og familie
 • Rapport: Afdækningsforløbet afsluttes med en rapport, der samler viden og anbefalinger til det videre forløb.
Back To Top