ART

ART   (Aggression Replacement Training)  er udviklet af Arnold P. Goldstein, Barry Glick og John Gibbs.

I Norge og Sverige, og i en række andre lande , benyttes ART bredt i folkeskoler, ungdomsskoler, opholdssteder, fængsler, inden for psykiatrien samt for børn og unge med  Aspergers Syndrom, Autisme og ADHD

I Danmark anvendes ART-programmer, som en del af behandlingen på de nye MultiFunc-institutioner og på de sikrede institutioner. Og altså på Skolen i Skibby  - tilrettet vores målgruppe.

 

ART på Skolen i Skibby

På skolen i Skibby arbejder vi struktureret og aktivt med at udvikle elevernes sociale evner og kompetencer. Vi har ART på skoleskemaet. Vi mener, at træning i sociale kompetencer skal på skemaet ligesom matematik er det. Vi følger metoden ART, der er en pædagogisk metode til at udvikle børns og unges sociale kompetencer.  

ART er en gruppebaseret og struktureret pædagogisk træningsmetode, der har til formål at forebygge og ændre aggressiv og antisocial adfærd hos børn og unge.

ART bygger på kognitive adfærdsterapeutiske principper og social læringsteori. Gennem rollespil, dialog og lege trænes eleverne i at tage stilling til og arbejde med og reflektere over deres egen og andres sociale adfærd og handlinger, med det formål at styrke deres sociale kompetencer.

På Skolen i Skibby arbejder vi ud fra den opfattelse af at social træning skal ske i samspil med andre. Vi har det udgangspunkt, at vi i dette arbejde ikke kan kontrollere et andet menneske og slet ikke dets følelser, tanker og adfærd. Men gennem positiv feedback kan vi være med til at understøtte elevernes udvikling og mestring af sociale færdigheder.

ART er et pædagogisk metodeprogram, der består af tre komponenter, som har fokus på forskellige sider af den sociale funktion:

·      Social færdighedstræning (adfærd)

·      Træning i følelses- og vredesregulering (følelser)

·      Træning i moralsk ræsonnement (kognition)

ART blev udviklet i USA og introduceret i Europa i 1990´erne. I dag er metoden implementeret i alt fra daginstitutioner til specialinstitutioner. Metoden beskrives på socialstyrelsens hjemmeside og anbefales som en evidensbaseret metode, der er velegnet til at styrke den sociale indsats i kommunerne.

Den grundlæggende teori og metode bygger på kognitive principper og social læringsteori. Begrebet sociale kompetencer skal forstås som evnen til at deltage og udvikle sig sammen med andre i sociale situationer, mestre sociale færdigheder, der er nødvendige for at kunne navigere i forskellige sociale arenaer og miljøer – og som gør det muligt at skabe og opretholde sociale relationer. 

På Skolen i Skibby har to undervisere taget ART – træner uddannelsen. Flere uddannes løbende.