Miljø og praksis

Relationspædagogik

Kontaktlærere, som også er der i stressede situationer, praktik, brobygning mv.

Også hjælp til pauserne, hvor der kan være særlige sociale udfordringer

Tæt voksenkontakt og et mobbefrit miljø

 

Behandlingsarbejde på Skolen i Skibby

 

Dette er en kort beskrivelse af, hvordan behandlingsarbejdet foregår, og hvordan kulturen er.

Hvad gør vi

Hvordan gør vi det

Hvornår gør vi hvad

 

Skolen i Skibby startede i 1995. Selv om meget er forandret, så er grundværdierne de samme, som dengang. Eleverne er nogle andre en dengang og enkelte fra personalet har været med hele vejen. Dertil kommer, at der også skal være en løbende revidering og opdatering, og at vi skal undgå at havne i rigiditet.

Det er umuligt at nedskrive alt, og heller ikke hensigtsmæssigt. Skolen er en proces, og noget vi sammen skaber hver dag.

Det du kan finde her på vores hjemmeside, skulle gerne være en god beskrivelse af, hvordan Skolen i Skibby er. Det er det, som forældre og forvaltninger har forholdt sig til, da de bad om en plads på skolen, så det er de forventninger vi skal leve op til. Vi er en privat virksomhed med nogle varer på hylderne, hvor kvaliteten i ydelsen skal svare til hvad vi har lovet kunden. Og kvaliteten skal være den bedste!

Men hvad er kvaliteten? Hvori består fagligheden? Og hvad er professionalitet?

Teksten på hjemmesiden viser sammenhængen mellem skolens formål, målgruppe og den faglige indsats. Og det er en proces, som hele tiden skal tilpasses virkeligheden, nye elever, nyt personale, tiden, osv.  Den faglige kvalitet er ikke noget man bare kan beslutte og skrive ned, det er en proces, som løbende justeres og fastholdes. Dette sker i det daglige arbejde, hvilket også sikrer progression og udvikling for alle.

Vi mener, hvad vi siger. Og gør hvad vi mener.

Hvis alle forstod det samme ved ordene, var det jo nok bare at skrive det ned. Men nogle af ordene er lidt fortærskede, selv om de er dækkende. Vi er kendt for, at vi faktisk mener, hvad vi siger. Når vi siger trygge, forudsigelige rammer, så mener vi det, det er ikke en tom floskel eller noget vi laver om på, uden at det har været drøftet i fagligt forum. Vi er kendt for, at vores faglige kvalitet er høj, og har løbende fokus på, at vi kan fortsætte med det.

Fagligheden kort:

Behandling og undervisning er et integreret hele. Indsatsen prioriteres således:

1.     Udvikling af elevens personlighed

2.     Social udvikling

3.     Undervisning i skolefag

 

Alle elever er anbragt af sociale og  personlige årsager. Ikke af undervisningsmæssige.

Vi er en dagbehandlingsskole – ikke en specialskole.

 

I forhold til eleven er opgaven:

 

·      Forstå barnet og skabe trygge rammer

·      Støtte og særlig personlig hensyntagen

·      Skabe en struktur for barnet

·      Sørge for at holde strukturen og aftalerne, så alt er forudsigeligt –ufarligt / trygt

·      Have/skabe en autentisk relation til barnet (lærer/elev)

·      Relationen skal være forpligtende og udviklende

·      Være tydelig, nærværende og tålmodig

·      Undervisningsmæssigt faglig og velforberedt

·      Lede eleven og gruppen – skabe og bære det sociale miljø

·      Træne eleven/ og gruppen i elementært socialt samspil

·      Kunne rumme / containe eleverne

·      Samarbejde / modtage hjælp / tåle kritik

 

Alle elever er beskrevet grundigt inden en skoleplacering på Skolen i Skibby. Det er fra forældre, sagsbehandlere, psykologer og psykiatrien, og det danner grundlaget for behandlings- og undervisningsplaner.

Beskrivelsen er også udgangspunktet for, om vi mener vores faglige indsats vil være til gavn for eleven, altså om eleven er blevet indskrevet på skolen.

Det betyder også, at det ikke er vores opgave at udrede – og hvis det alligevel ikke er gjort tilstrækkeligt, så er det stadig ikke vores opgave. Vores arbejdsområde er som beskrevet. Psykologi og psykoterapi varetages af andre fagfolk.

Det er også derfor, at en statusrapport eller behandlingsplan skal være en beskrivelse af den indsats lærerne har gjort, og af de episoder fra dagligdagen, som er med til at kunne give et billede og indtryk af, hvordan barnet har det lige nu og hvordan det har udviklet sig siden sidste status. Man skal vise at man forstår barnet, har en relation, så andre kan forstå det. Hvad ser du, og hvad gør du.

Vi er praktikere mere end teoretikere.

Det er pædagogik mere end psykologi

Det er godt med en stor teoretisk viden, men det daglige arbejde består af pædagogik.

Skolens rammer / kultur har vi selv skabt. Det er produktet af 23 års arbejde, og det vi gør i dag og hver dag.

Det er en meget fin og sårbar størrelse, som kræver ydmyghed og respekt, fordi det er selve grundlaget for skolens virke, og har kæmpestor betydning for elevernes liv og deres hjem. Men også som en god arbejdsplads for personalet.

Derfor kan man ikke uden videre lave om på noget. Det skal ske i et fagligt forum, ligesom alt andet pædagogisk arbejde på skolen. Fagligheden er at tage ansvaret for sit eget område, samt at samarbejde med de rigtige på det rette tidspunkt.

Det er det vedholdende daglige arbejde, der virker – ikke forkromede løsninger.

Det viser sig, at det, der har størst effekt faktisk er, at man kommer hver dag.  Egentlig ikke så mærkeligt, når det handler om at skabe tryghed, være nærværende osv. At være tilstede er den første forudsætning for at kunne have en relation. Eleven skal vide, at der er en voksen, der er til at stole på, og som stiller op, lige meget hvad!

Og så kan man komme langt med almindelig sund fornuft

Dertil kommer så, at personalet løbende superviseres af uddannet børnepsykolog/børneneuropsykolog og at der er også ansat en psykolog til at tage sig af samtaler og terapi.

Fra vores brochure:

 

Vi er en dagbehandlingsskole

Skolen i Skibby er et kombineret undervisnings- og behandlingstilbud for børn og unge, som har behov for særlig tilrettelagt specialundervisning i et trygt og forstående miljø.

Skolen åbnede i 1995, og er godkendt af Frederikssund kommune.

Formålet er at give eleverne det bedst mulige fundament for at komme videre i livet – personligt, socialt og fagligt.

 

Eleverne     

Skolen i Skibby er et skole-/ behandlingstilbud.

Eleverne kan være anbragt på skolen af mange årsager, men de har det til fælles, at de blokerer for undervisning af sociale og følelsesmæssige årsager. Derfor har de behov for trygge og forstående omgivelser – for særlig hensyntagen og støtte. De har behov for forudsigelighed og for overskuelige rammer.

Skoledagen er karakteriseret ved helhed, sammenhæng og integration af behandlingsmæssige og undervisningsmæssige indsatsformer. Der skabes trygge rammer, og der arbejdes med udvikling af elevens personlighed. Gennem den sociale indsats i et kendt trygt miljø øges elevens selvværd og dermed forståelse for sociale samspil.

Undervisningen i Folkeskolens fag og tilegnelse af viden i det hele taget, er en væsentlig faktor i den forbindelse, da det i høj grad er med til at øge elevens selvværd og udvikle social kompetence.

 

Indsats

Skoledagen er derfor tilrettelagt sådan, at dagene har en fast form og struktur, som ramme om et varierende indhold. Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i folkeskolens fag og indhold, men med helt individuelle arbejdsplaner og behandlingsplaner for eleverne.

Undervisningen er organiseret som en blanding af fælles aktiviteter og individuel indlæring.

 

Vores arbejde består i

Skolen i Skibby er et dagbehandlingstilbud med fokus på både behandling og undervisning.

I dagligdagen vægter vi de trygge rammer, den strukturerede hverdag og de individuelle hensyn og potentialer højt.

Som undervisere prioriterer vi relationen til eleven. I samspillet med eleverne er tydelighed, nærvær, tålmodighed og faglighed afgørende kvaliteter. Vi tilrettelægger i fællesskab og sammen med vores supervisor undervisning og behandling. Dermed sikrer vi, at professionalisme og høj faglig kvalitet og indsigt er i højsædet.

Ledelse og undervisere har sammen udformet skolens værdier, hvilket er karakteristisk for den måde, vi arbejder på.