Visitationen

Henvisning af børn og unge til Skolen i Skibby:
Tlf. 47 51 22 19
Mobil 24 42 19 99
Email: skoleniskibby@mail.tele.dk
Eleverne henvises til skolen via kapitel 11 i Lov om Social Service

Henvendelse
Henvendelse fra kommunens Børne- og Familieafdeling eller fra PPR.
Der oplyses kort om barnets funktionsniveau og behov.
Hvis vi under samtalen vurderer, at barnet kan indgå i vores aktuelle elevsammensætning og tilhører vores målgruppe, aftales det at sagsoplysninger fremsendes til skolen for en konkret vurdering.
Sagsoplysninger
Alle relevante sagsoplysninger om barnet modtages fra kommunen. Kopi af oplysningerne sendes til PPR i Frederikssund Kommune, som har tilsynsmyndigheden med skolen.
Der kvitteres for modtagelsen, hvilket som regel sker via mail, med oplysning om forventet tilbagemelding.
Relevante sagsoplysninger er fx:
Psykologisk- og psykiatrisk udredning, §-50 undersøgelse, lægeoplysninger, skoleudtalelser, pædagogiske tests mv.
Sagen vurderes af skolens ledelse og psykolog.
Behandlingstid er som regel mellem 3-5 hverdage.
Visitationsmøde
Der aftales tidspunkt for møde, hvor den kommunale myndighed og barnets hjem deltager.
Før eller efter mødet er der fremvisning af skolen og orientering om skolens pædagogik, miljø og hverdag.
Hvis alle er enige på mødet, visiteres barnet hertil.
Der aftales nærmere om starttidspunkt og opstarten.
De formelle ting, skal være i orden før barnet kan starte.
Besøg på skolen og opstart
Hensynet til barnet er altid det vigtigste, hvorfor der først aftales besøg, når alt er endeligt besluttet, og der foreligger skriftligt tilsagn fra kommunen.
Det vurderes altid på forhånd, hvor meget barnet kan overkomme at se og forholde sig til under besøget.
Barnet besøger skolen sammen med sit hjem.
Besøget varer som regel en halv times tid, hvor barnet møder sin kontaktlærer og ser sin arbejdsplads.
Kontakten mellem hjemmet og skolen vil især i opstartsfasen være meget tæt.
Efter besøget, vil barnet modtage en velkomstmappe med billeder og oplysninger om skolen.
Opfølgning
3 måneder efter barnet er startet på skolen, indkaldes til opfølgningsmøde.
Ved mødet deltager hjemmet, den kommunale myndighed og evt. andre fagpersoner, som har relation til barnet.
Formålet med mødet er at kommunen og hjemmet bliver orienteret om opstarten og den aktuelle status om barnet, samt at vi i fællesskab kan fremkomme med oplysninger til brug for den fremtidig indsats for barnet.
Efterfølgende vil der to gange årligt blive afholdt statusmøde mellem skolen og hjemmet, samt relevante fagpersoner.
Ligeledes fremsendes der en årlig statusrapport til kommunen samt pædagogiske tests af barnet.
Kontakten mellem skole og hjem er fortsat tæt – efter behov.