Faste ydelser

Statusrapporter

Hvert år udarbejdes en statusrapport til den anbringende kommune. Statusrapporten er en systematisk beskrivelse af barnet, som kan bruges i kommunens sagsbehandling som en veldokumenteret beskrivelse af barnet, samt en kvalitetssikring af barnets placering og den indsats, som barnet modtager på Skolen i Skibby.

I statusrapporten inddrages de punkter fra Servicelovens kapitel 11 og kapitel 25, som er relevante for det enkelte barn. Oplysningerne kan derfor relateres direkte til den kommunale sagsbehandling og indgå i en helhedsorienteret indsats for barnet.

Statusrapporten er opdelt i tre afsnit: Resumé -  Aktuelt - Sammenfatning. Læseren får derved en kort orientering om barnets historik og baggrunden for placeringen på skolen. Det gør det derfor nemt og overskueligt at sammenligne tidligere oplysninger med barnets aktuelle forhold og vores nuværende vurdering og evt. anbefalinger.

Kommunerne har forskellige behov for, hvornår og hvor ofte der er brug for opfølgning og oplysninger om barnet. Vi tilbyder derfor at sende vores statusrapporter på det tidspunkt, som passer i forhold til den enkelte kommunes årlige revisitering og behov.

Der er også altid mulighed for at få fremsendt oplysninger, som kommunen aktuelt har brug for. 

Er der ikke specielle ønsker om, hvornår oplysningerne modtages, vil den årlige statusrapport automatisk blive fremsendt omkring maj/juni måned. 

 

Fastlagte møder

  • Skole-/hjemsamtaler
  • Opfølgningsmøde ved indskrivning

To gange om året er der møde mellem skolen og barnets hjem om elevens udvikling – personligt, socialt og fagligt. Elevplaner er opdateret og udleveres til hjemmet.

 

Andre møder 

  • Behandlingsmøder
  • Statusmøder

Skolen deltager i behandlingsmøder og statusmøder indkaldt af sagsbehandleren.

 

Pædagogisk testning

Elevernes faglige udvikling og niveau vurderes løbende og evalueres.

 

Udredning / undersøgelser

Hvis der er behov for en psykologisk udredning af et barn, eller der er brug for en anden undersøgelse i forhold til barnets undervisning og behandling på skolen, vil det ske ved inddragelse af skolens egne psykologer, Frederikssund Kommunes PPR eller andre externe fagpersoner.  

 

Terapi

Der kan tilbydes individuel terapi til barnet, hvis det i forbindelse med visiteringen eller undervisningen på skolen skønnes nødvendigt. Det terapeutiske forløb ydes i samarbejde med psykolog Flemming Christiansen fra Toftemosegård i Skibby.

Læs mere om Toftemosegård her:  www.Toftemosegaard.dk

 

A.R.T.   ( Anger Replacement Training)

For nogle elever tilbydes det, at deltage i et gruppebaseret træningsprogram. Programmet er rettet mod børn og unge med svage sociale færdigheder, mangel på selvbeherskelse og som mangler evnen til at ræsonere moralsk og empatisk. Tilbuddet ydes i samarbejde med psykolog Flemming Christiansen, Toftemosegård.

 

Særlige ordninger / hjælpemidler

Hvis barnet har brug for særlige foranstaltninger i forbindelse med den daglige undervisning  og behandling, vil udgiften hertil som regel blive afholdt af Skolen i Skibby. Her kan fx nævnes særlige it-ordninger, specielle sækkestole til børn med uro, aktivitetsmaterialer, undervisningsmateriale osv.

Vurderingen om den særlige hjælp sker altid i forhold til barnets funktionsniveau og behov, samt om det er en foranstaltning, som skolen har været bekendt med og kunne forvente ved visiteringen af barnet til skolen.