Skip to content

Behandling og Undervisning

Skolen i Skibby er et behandlings- og specialundervisningstilbud for børn og unge, som har brug for at være i rolige og forudsigelige rammer for at kunne trives og lære. Vi har 15 piger og drenge på skolen, og undervisning, behandling og træning i sociale færdigheder er ligeværdigt. Der undervises i alle skolefag – også ude i vores egen skov.

Vores målgruppe

Vi henvender os til børn og unge med neurokognitive eller psykosociale problemer. Det kan være fordi, de har en opmærksomhedsforstyrrelse, en tilknytningsforstyrrelse, en udviklingsforstyrrelse inden for det autistiske spektrum, skoleværing, angst eller en lettere mental retardering.

Det er psykisk sarte og skrøbelige børn og unge, som har massive følelsesmæssige og sociale vanskeligheder. Ikke voldsomt udadreagerende men ofte indadvendte. Meget dårligt begavede børn er udenfor skolens målgruppe.

Vanskelighederne gør, at barnet ikke kan klare sig i Folkeskolen, men har behov for et roligt, forudsigeligt og anerkendende behandlingsmiljø for at trives, udvikles og lære.

Skolen i Skibby er et behandlings- og specialundervisningstilbud for psykisk sarte og skrøbelige børn og unge.

 • Undervisning og behandling for børn og unge med massive følelsesmæssige og sociale vanskeligheder.
 • Behov for ro, forudsigelighed og anerkendelse for at kunne trives, udvikle sig og lære.
 • Et lille trygt miljø for mellem 15 og 17 børn og unge i hele den skolepligtige alder.
 • Træning i sociale færdigheder.
 • Både piger og drenge
 • Høj kvalitet og mange års erfaring.
 • Afgangsprøve kan tages i alle fag
 • Særlig fokus på musik, kunst, sundhed, natur og miljø.
 • Udeundervisning i egen skoleskov.

Behandling

Alle elever arbejder efter en individuel tilrettelagt undervisnings- og behandlingsplan. Planen udfærdiges på baggrund af information om eleven, en aktuel pædagogisk test foretaget af skolens psykolog, samt skolens observationer af eleven.

Planen udarbejdes i starten af skoleåret og justeres løbende. Justeringerne udarbejdes efter fælles drøftelser mellem elevens lærere, og efter at lærerne har haft mulighed for supervision af skolens psykolog.

Eleven inddrages i opstillingen af alle mål. Det gøres ved en samtale mellem elev og lærer i starten af året, og oftest ved at eleven selv skriftligt opstiller mål og indsatsområder. Justering af målene foregår løbende over året ved samtaler med eleven. Ved slutningen af skoleåret evalueres igen både mundtligt og skriftligt. Elevens skriftlige evaluering indgår som bilag i den pædagogiske test, der foretages en gang om året af skolens psykolog.

Evalueringen danner baggrund for undervisningens organisering og indhold, samt for behandlingsmæssige indsatsområder. Den er i sidste ende også afgørende for skolens overordnede planlægning. F.eks. undervisningstid og varighed, pauser, aktivitetsniveau, materialeindkøb, gruppedannelser, elevens placering, forholdet mellem gruppeundervisning og individuel undervisning m.m.

Konkret foreligger der altså altid en aktuel og opdateret undervisnings- og behandlingsplan for eleven, som også er fundamentet i vores skole- hjemsamarbejde, og som bliver brugt som udgangspunkt for samtaler med hjemmet.

Læs mere herunder, hvad behandling kan være:

ART på Skolen i Skibby

På skolen i Skibby arbejder vi struktureret og aktivt med at udvikle elevernes sociale evner og kompetencer. Vi har ART på skoleskemaet. Vi mener, at træning i sociale kompetencer skal på skemaet ligesom matematik er det. Vi følger metoden ART, der er en pædagogisk metode til at udvikle børns og unges sociale kompetencer.

ART er en gruppebaseret og struktureret pædagogisk træningsmetode, der har til formål at forebygge og ændre aggressiv og antisocial adfærd hos børn og unge. ART bygger på kognitive adfærdsterapeutiske principper og social læringsteori. Gennem rollespil, dialog og lege trænes eleverne i at tage stilling til og arbejde med og reflektere over deres egen og andres sociale adfærd og handlinger, med det formål at styrke deres sociale kompetencer. På Skolen i Skibby arbejder vi ud fra den opfattelse af at social træning skal ske i samspil med andre. Vi har det udgangspunkt, at vi i dette arbejde ikke kan kontrollere et andet menneske og slet ikke dets følelser, tanker og adfærd. Men gennem positiv feedback kan vi være med til at understøtte elevernes udvikling og mestring af sociale færdigheder. ART er et pædagogisk metodeprogram, der består af tre komponenter, som har fokus på forskellige sider af den sociale funktion:

 • Social færdighedstræning (adfærd)
 • Træning i følelses- og vredesregulering (følelser)
 • Træning i moralsk ræsonnement (kognition)

ART blev udviklet i USA og introduceret i Europa i 1990´erne. I dag er metoden implementeret i alt fra daginstitutioner til specialinstitutioner. Metoden beskrives på socialstyrelsens hjemmeside og anbefales som en evidensbaseret metode, der er velegnet til at styrke den sociale indsats i kommunerne. Den grundlæggende teori og metode bygger på kognitive principper og social læringsteori. Begrebet sociale kompetencer skal forstås som evnen til at deltage og udvikle sig sammen med andre i sociale situationer, mestre sociale færdigheder, der er nødvendige for at kunne navigere i forskellige sociale arenaer og miljøer – og som gør det muligt at skabe og opretholde sociale relationer. På Skolen i Skibby har to undervisere taget ART – træner uddannelsen. Flere uddannes løbende.

Skolens psykolog Katrine Herbst leder, sammen med én lærer, skolens ungegruppe. Ungegruppen er et tilbud til særligt skolens mellemtrins- og udskolingselever. Det er en gruppebaseret behandlingsform baseret på både kognitive, narrative og systemiske metoder, hvor hver metode understøtter og udvikler elevernes tanker og fortællinger om sig selv samt hvordan deres nærmeste familie og venner kan inddrages som ressourcepersoner i deres dagligdag. Ungegruppen kører fast hver tredje uge af ca. en times varighed. Det er et struktureret gruppeforløb. Gruppens størrelse varierer, men for tiden er der 7 elever.  Indholdet afhænger af gruppens sammensætning, men kunne fx være ’ungdomsliv med diagnose’, ’forstå dig selv’, ’pigeliv’, ’ensomhed/fællesskaber’ ’det svære familieliv’ mv.

Ungegruppen har selv kommet med ønsker til indholdet. I dette skoleår arbejder vi med emnerne:

 • angst
 • grænser
 • fællesskaber

Formålet med ungegruppen er gennem psykoedukation at arbejde med elevernes forståelse for hinandens og egne udfordringer.  Herigennem trænes mentalisering, hvilket blandt andet vil sige, at kunne gennemskue og sætte sig ind i andres intentioner og situationer. Dette styrker både elevernes selvforståelse, men er samtidig udviklende for elevernes generelle sociale udvikling.  Ungegruppen er et fællesskab, hvor vi deler og samtidig træner at lytte, udvise respekt og interesse samtidig med, at vi åbner os for andre. Det styrker ofte den enkelte elev at blive mødt, anerkendt og forstået i en sammenhæng med jævnaldrende.

I ungegruppen er der rum for at italesætte og dele drømme, holdninger, ønsker og frustrationer i og til livet. Målet er i en struktureret ramme at udvikle et fælles sprog og kunne sætte ord på de svære udfordringer i ungdomslivet. Ungegruppen kan være med til at give redskaber til at håndtere egne og oplevede udfordringer i ungdomslivet.  Samtidig giver deltagelsen i ungegruppen eleven bevidsthed om, holdninger til og aktiv deltagelse og handlemuligheder i forhold til de dilemmaer og udfordringer vi arbejder med.

På skolen i Skibby søger vi inspiration i forskellige pædagogiske og kognitive metoder og strategier. Vi lader os ikke ’diktere’ af en enkelt metode/praksis men søger inspiration i forskellige strategier.

Vi fastlægger i fællesskab en tilgang til det enkelte barn som løbende justeres i dialog med psykolog/forvaltning, forældre, hjem og barnet selv i takt med deres udvikling. Dette beskrives i barnets individuelle behandlingsplan.

Metoderne har det til fælles, at de har fokus på at udvikle barnets sociale kompetence og færdigheder samt øge barnets selvindsigt og forståelse for sig selv og andre. Metoderne bidrager med redskaber, der gør hverdagen mere forudsigelig og overskuelig samt til at mindske konfliktniveauet. Vi arbejder med relationer, tillid, tydelighed, anerkendelse og nærvær i de enkelte situationer.

Sociale Historier

Sociale Historier (social stories) er en metode som amerikanske Carol Grey har udviklet. Metoden er oprindeligt udviklet med henblik på at fremme den kommunikative og sociale kompetence hos personer med autisme og Aspergers syndrom. En social historie beskriver en kontekst, færdighed, præsentation eller et koncept i henhold til ti definerede kriterier.

En Social Historie er en kort historie, der beskriver en social situation og de ønskede reaktioner herpå. Sociale Historier kan betragtes som en slags drejebog som anviser handlestrategier i forskellige sociale situationer. Det bygger på en forståelse af, at sociale færdigheder kan tillæres. Social forståelse er det meningsbærende – det forklarer og giver færdighederne mening.På skolen i Skibby har vi erfaring med at anvende Sociale Historier.

Metoden har effekt på en bredere målgruppe af børn og unge, der har svært ved at forstå, hvilke forventninger andre har til dem. På Skolen i Skibby har brugen af de Sociale Historier forskellige formål for eleverne:

Formålet med Sociale Historier?

 • At give handlemuligheder
 • At vænne sig til ændringer og blive fortrolig med nye omgivelser / aktiviteter / opgaver
 • At behandle vanskeligheder som ængstelse/angst, vrede og tvangsmæssig adfærd
 • At øge selvindsigt
 • Styrke og skabe grobund for gode stabile relationer

Overordnet er formålet med at anvende de Sociale Historier som metode at reducere bekymring, frustration, stress og ængstelse i forskellige sociale situationer. Målet er, at barnet/den unge tilbydes reelle og konkrete handlemuligheder i en konkret situation uden at diktere en bestemt adfærd. Vores historier har altid et konkret udspring og afhængig af alder og kognitivt niveau kan historierne også suppleres af billeder.

Trin for Trin

På Skolen i Skibby arbejder vi aktivt med elevernes sociale kompetencer. Dette trænes i mange konkrete situationer i dagligdagen. Men vi sætter også udviklingen af sociale færdigheder på skemaet. Her bruger vi bl.a. undervisningsprogrammet ’Trin for Trin’.

Trin for Trin bygger på tanken om at sociale og emotionelle færdigheder kan læres på samme måde som alle andre færdigheder. De skal synliggøres i ord og handlinger, støttes og anerkendes for at udvikles. En af de vigtigste kundskaber, et barn lærer gennem barndommen, er at forholde sig til andre.

Trin for Trin er et færdigt tilrettelagt program til at forebygge mobning og vold, fremme empati og udvikle barnets sociale kompetencer. Trin for Trin er et pædagogisk, systematisk og logisk opbygget og praktisk anvendeligt til arbejdet med kompetencerne:

Kompetecerne inden for Trin for Trin programmet

 • Empati: At afkode, forstå, sætte sig ind i og skelne mellem de basale følelser både hos sig selv og andre.
 • Impulskontrol og problemløsning: At stoppe op, tænke på mulighederne, beslutte sig og handle derefter.
 • Selvkontrol: at håndtere frustration på en konstruktiv måde.

Undervisningen udbreder det fælles sprog og anviser handlemuligheder, mens afprøvningen foregår i praksis.

Kat-kassen

I udviklingen af sociale kompetencer anvender vi på Skolen i Skibby også Kat-kassen. KAT står for: (Kognitiv Affektiv Træning). KAT-kassen blev oprindeligt udviklet i Danmark til børn med Aspergers syndrom.

ART og Trin for Trin tager udgangspunkt i samspil og rollespil med grupper af elever og undervisningen tager altid udgangspunkt i mindre grupper. Kat-Kassen anvendes på skolen ofte som et samtaleredskab sammensat af en række elementer, som kan bruges enkeltvis eller sammen i samme samtale.

KAT-kassen er en samling særlige værktøjer til samtale med børn/unge om deres oplevelser, tanker og følelser. Den har til formål at hjælpe børn/ unge til at forstå og udvikle kommunikation, når det handler om tanker, følelser, handlemønstre og sociale relationer. Den grundlæggende ide er at lade visuelle, konkrete værktøjer hjælpe os til at kommunikere sammen.

KAT-kassens værkstøjer har til formål at hjælpe personer til større selvforståelse, både når det gælder forståelse for egne og andres behov og motiver og når det gælder sociale relationer og venskaber.

KAT-kassen bliver typisk brugt i samtaler med børn og, som oplever udfordringer i det sociale samspil med andre og som arbejder med selvindsigt og social træning.

KAT-Kassens fokus

Den emotionelle læring og empatitræning med henblik på at hjælpe børn, unge og voksne med at sætte ord på egne og andres oplevelser, tanker, følelser og sanser at hjælpe børn og unge til at blive bevidst om deres sociale færdigheder og fornemmelser. Dette inkluderer bl.a. kropssprog, venskabsfærdigheder, social træning, i interesser og rollespil. Et måleinstrument, det vil sige et papirtrykt “termometer” eller “barometer”, som på en skala fra 0 til 10 måler intensiteten af følelser.

KAT står for Kognitiv Affektiv Træning. Det kognitive dækker over de processer, som omhandler tanker, indtryk, opfattelser, holdninger og erkendelser, der karakteriserer menneskers bevidste og ubevidste tankevirksomhed. Det affektive dækker over de processer, som omhandler følelser, emotioner, indre og ydre sanser, intuition og kropsbevidsthed, der karakteriserer menneskers følelsesmæssige processer.

KAT-kassen kan bruges som et samtaleredskab, der støtter dialog om de tanker og følelser, der nogle gange kan være svære at få styr på.

Skolens lærere er i gang med at uddanne sig til Cool Kids vejledere.  Når man er Cool Kids vejleder, har man kendskab til og kan anvende konkrete metoder og strategier, som kan gøre det lettere for eleverne at overvinde og håndtere angst og bekymring i hverdagen. Det bygger på principper fra kognitiv adfærdsterapi. Temaer som Cool Kids vejlederne er uddannet til at guide eleverne ift.:

Temaer eleverne kan guides i

 • Sammenhæng mellem tanker – følelser og krop 
 • Metoder til at måle og registrere svære følelser
 • Om at arbejde med angsten: Målsætning og motivation
 • At skelne mellem katastrofetanker og realistisk tænkning
 • Metoder til at møde og overvinde angst og bekymring
 • Metoder til at abstrahere fra angst og bekymring
 • Åndedræts- og afslapningsøvelser
 • Fælles problemløsningsstrategier
 • Social færdighedstræning og træning i selvsikker adfærd

Skolen i Skibby startede i 1995. Selv om meget er forandret, så er grundværdierne de samme, som dengang. Eleverne er nogle andre en dengang og enkelte fra personalet har været med hele vejen. Dertil kommer, at der også skal være en løbende revidering og opdatering, og at vi skal undgå at havne i rigiditet. Det er umuligt at nedskrive alt, og heller ikke hensigtsmæssigt.

Skolen er en proces, og noget vi sammen skaber hver dag. Det du kan finde her på vores hjemmeside, skulle gerne være en god beskrivelse af, hvordan Skolen i Skibby er. Det er det, som forældre og forvaltninger har forholdt sig til, da de bad om en plads på skolen, så det er de forventninger vi skal leve op til. Vi er en privat virksomhed med nogle varer på hylderne, hvor kvaliteten i ydelsen skal svare til hvad vi har lovet kunden. Og kvaliteten skal være den bedste!

Men hvad er kvaliteten? Hvori består fagligheden? Og hvad er professionalitet?

Teksten på hjemmesiden viser sammenhængen mellem skolens formål, målgruppe og den faglige indsats. Og det er en proces, som hele tiden skal tilpasses virkeligheden, nye elever, nyt personale, tiden, osv.  Den faglige kvalitet er ikke noget man bare kan beslutte og skrive ned, det er en proces, som løbende justeres og fastholdes. Dette sker i det daglige arbejde, hvilket også sikrer progression og udvikling for alle.

Vi mener, hvad vi siger. Og gør hvad vi mener.

Hvis alle forstod det samme ved ordene, var det jo nok bare at skrive det ned. Men nogle af ordene er lidt fortærskede, selv om de er dækkende. Vi er kendt for, at vi faktisk mener, hvad vi siger. Når vi siger trygge, forudsigelige rammer, så mener vi det, det er ikke en tom floskel eller noget vi laver om på, uden at det har været drøftet i fagligt forum. Vi er kendt for, at vores faglige kvalitet er høj, og har løbende fokus på, at vi kan fortsætte med det.

Fagligheden kort

Behandling og undervisning er et integreret hele. Indsatsen prioriteres således:

 1. Udvikling af elevens personlighed
 2. Social udvikling
 3. Undervisning i skolefag

Alle elever er anbragt af sociale og personlige årsager. Ikke af undervisningsmæssige. Vi er en dagbehandlingsskole – ikke en specialskole.

I forhold til eleven er opgaven:

 • Forstå barnet og skabe trygge rammer
 • Støtte og særlig personlig hensyntagen
 • Skabe en struktur for barnet
 • Sørge for at holde strukturen og aftalerne, så alt er forudsigeligt –ufarligt / trygt
 • Have/skabe en autentisk relation til barnet (lærer/elev)
 • Relationen skal være forpligtende og udviklende
 • Være tydelig, nærværende og tålmodig
 • Undervisningsmæssigt faglig og velforberedt
 • Lede eleven og gruppen – skabe og bære det sociale miljø
 • Træne eleven/ og gruppen i elementært socialt samspil
 • Kunne rumme / containe eleverne
 • Samarbejde / modtage hjælp / tåle kritik

Alle elever er beskrevet grundigt inden en skoleplacering på Skolen i Skibby. Det er fra forældre, sagsbehandlere, psykologer og psykiatrien, og det danner grundlaget for behandlings- og undervisningsplaner. Beskrivelsen er også udgangspunktet for, om vi mener vores faglige indsats vil være til gavn for eleven, altså om eleven er blevet indskrevet på skolen. 

Det betyder også, at det ikke er vores opgave at udrede – og hvis det alligevel ikke er gjort tilstrækkeligt, så er det stadig ikke vores opgave. Vores arbejdsområde er som beskrevet. Psykologi og psykoterapi varetages af andre fagfolk. Det er også derfor, at en statusrapport eller behandlingsplan skal være en beskrivelse af den indsats lærerne har gjort, og af de episoder fra dagligdagen, som er med til at kunne give et billede og indtryk af, hvordan barnet har det lige nu og hvordan det har udviklet sig siden sidste status. Man skal vise at man forstår barnet, har en relation, så andre kan forstå det. Hvad ser du, og hvad gør du.Vi er praktikere mere end teoretikere. Det er pædagogik mere end psykologi. 

Det er godt med en stor teoretisk viden, men det daglige arbejde består af pædagogik. Skolens rammer / kultur har vi selv skabt. Det er produktet af 25 års arbejde, og det vi gør i dag og hver dag. Det er en meget fin og sårbar størrelse, som kræver ydmyghed og respekt, fordi det er selve grundlaget for skolens virke, og har kæmpestor betydning for elevernes liv og deres hjem. Men også som en god arbejdsplads for personalet. Derfor kan man ikke uden videre lave om på noget. Det skal ske i et fagligt forum, ligesom alt andet pædagogisk arbejde på skolen. Fagligheden er at tage ansvaret for sit eget område, samt at samarbejde med de rigtige på det rette tidspunkt. Det er det vedholdende daglige arbejde, der virker – ikke forkromede løsninger. 

Det viser sig, at det, der har størst effekt faktisk er, at man kommer hver dag.  Egentlig ikke så mærkeligt, når det handler om at skabe tryghed, være nærværende osv. At være tilstede er den første forudsætning for at kunne have en relation. 

Eleven skal vide, at der er en voksen, der er til at stole på, og som stiller op, lige meget hvad! Og så kan man komme langt med almindelig sund fornuft Dertil kommer så, at personalet løbende superviseres af uddannet børnepsykolog/børneneuropsykolog og at der er også ansat en psykolog til at tage sig af samtaler og terapi.

På skolen i Skibby tilbyder vi individuelle behandlingsforløb. De gennemføres som samtaleterapi med skolens psykolog. Skolens psykolog arbejder eklektisk men tager hovedsageligt udgangspunkt i følgende metoder:

– Metakognitiv terapi
– Kognitiv adfærdsterapi
– Løsningsfokuseret korttidsterapi

Skolens psykolog har indgående erfaring i at arbejde med individuel psykoterapi til børn og unge. Her er fokus på behandling og håndtering af traumer, autisme, ADHD, PTSD, depression, tvangstanker samt behandling af angstproblematikker. Samtaleterapi kan være en vigtig indsats for at skabe større trivsel for børn og unge. Samtale- og psykoterapi er en metode til at forstå sig selv og sine handlinger. Psykologen klarlægger sammen med eleven de tankemønstre, adfærd og intentioner, som ofte foregår ubevidst.

Undervisning

Skolen i Skibby er et behandlings- og specialundervisningstilbud med fokus på både behandling og undervisning. I dagligdagen vægter vi de trygge rammer, den strukturerede hverdag og de individuelle hensyn og potentialer højt. Vores elever har – ligesom alle andre børn og unge – brug for og krav på en spændende og afvekslende skolegang. Samtidig har de i højere grad end andre børn og unge brug for tryghed, forudsigelighed og overskuelige rammer. Skoledagen er derfor tilrettelagt sådan, at dagene har en fast form og struktur, som ramme om et varierende indhold. Vi tilbyder undervisning i samtlige fag og tilrettelægger med udgangspunkt i Folkeskolens fag og indhold, men med helt individuelle undervisnings- og behandlingsplaner for eleverne, og der evalueres jævnligt. Vi låner den lokale folkeskoles faglokaler til f.eks. fysik/ kemi. Undervisningen er en blanding af fælles aktiviteter og individuel indlæring.

Vi lægger vægt på at stræbe efter den højeste kvalitet.

Som undervisere prioriterer vi relationen til eleven. I samspillet med eleverne er tydelighed, nærvær, tålmodighed og faglighed afgørende kvaliteter. Vi tilrettelægger i fællesskab undervisning og behandling. Dermed sikrer vi, at professionalisme og høj faglig kvalitet og indsigt er i højsædet.

For at læse mere om og se et skema for en dag på skolen gå til “Om dagligdagen”.

Skolen i Skibby har følgende kernekompetencer, som vi prioriterer højt:

Musik er en vigtig del af undervisningen på Skolen i Skibby. Siden skolen startede har vi lagt vægt på, at alle elever tilbydes både individuel og fælles undervisning i musik. Vi mener musik tilfører specialundervisningen en unik dimension. Musik er en del af vores dannelse, kultur og liv, der er med til at berige os. Det vores erfaring, at musikundervisningen kan være med til at skærpe elevernes opmærksomhed og koncentration. Derfor er musikken en vigtig del af skolens undervisnings – og behandlingsindsats.

Musik på Skolen i Skibby

Der er mulighed for at prøve kræfter med forskellige instrumenter. Vi har elever, der har spillet alt fra violin, ukulele til trommer og guitar. Målet er, efter at have prøvet forskellige instrumenter, at vælge ét instrument, som man så spiller på i længere tid. Målet er ligeledes, at alle elever, på et tidspunkt, indgår på et sammenspilshold sammen med andre elever. Eleverne øver desuden i mindre slagtøjs-grupper, hvor de motoriske og rytmiske færdigheder samt kendskab til noder udvikles. Dette styrker og underbygger indlæringen af elevernes ”hovedinstrument”. Der er for det meste mulighed for at låne et instrument med hjem til at øve sig på, hvis dette skulle være et ønske. På skolen råder vi over en del studieudstyr. Det giver os mulighed for løbende at optage det eleverne spiller i løbet af skoleåret. Eleverne optræder hvert år til vores sommerfest.

Hvorfor musik?

 • Musik stimulerer indlæring
 • Musik åbner mulighed for ikke-sprogligt samvær
 • Musik er et redskab, der udtrykker vores følelser og indre liv
 • Musik er mødet med egen og andres verden
 • Musik udvikler hjerte, hjerne, hånd og ånd

Få minutters kørsel fra Skolen i Skibby har vi et stykke skov med en lille hytte. Området ligger naturskønt i området omkring Selsø med udsigt over marker til den ene side og skov til den anden. Her er de ideelle rammer til udeundervisning og friluftsliv. Eleverne har været med til at indrette området, som ud over hytten rummer brændeskjul, shelter, bålplads og urtehave mm. Derudover har skolen høns i skoven som passes af eleven. Alle fødevarer der produceres i skoven bliver anvendt aktivt i undervisningen. Skoven bliver både brugt til at eleverne får mulighed for at arbejde med hænderne, men i fagene naturteknologi, biologi, geografi mm. bliver skoven også aktivt brugt.

Faget billedkunst er et af Skolen i Skibbys profilområder. Alle skolens elever bliver undervist i faget. Formålet med faget er todelt. For det første skal eleverne selv være i stand til at arbejde med forskellige materialer og teknikker. For det andet er målet, at den enkelte elev får viden om og bliver i stand til at opleve og analysere kunstværker.

På Skolen i Skibby er undervisningen i billedkunst tilrettelagt ud fra lærerdefinerede opgaver. Det er vores oplevelse, at en fast struktur og bundne opgaver er med at fremme elevernes evne og lyst til de kreative fag.

Eleverne bliver undervist i alt fra farve– og materialelære, billedkomposition, kunstperioder samt i danske og udenlandske kunstnere. Eleverne prøver selv kræfter med forskellige materialer, værktøjer og teknikker i vores billedkunstlokale.

Hvorfor billedkunst?

 • Eleven lærer at udtrykke sig i billeder uden tekst
 • Eleven lærer at tolke og vægte den visuelle verden 
 • Eleven styrker sin koncentration
 • Eleven opbygger selvtillid, når det færdige arbejde udstilles
 • Eleven får succesoplevelser. Der er ingen facitliste i faget billedkunst

Ledelse og undervisere har sammen udformet skolens værdier, hvilket er karakteristisk for den måde, vi arbejder på. Skolens værdier kan du se i faktaboksen.

Skolens værdier

 • Tryghed og forudsigelighed
 • Personlig, social og faglig udvikling
 • Anerkendelse
 • Helhedssyn
 • Et tæt samarbejde mellem hjem og skole
 • Høj kvalitet i behandling og undervisning
 • Alle kan og vil gerne lære
 • Vi fokuserer på ressourcerne
 • Ordentlige og smukke omgivelser er udtryk for respekt og omsorg

Hør skolens personale beskrive og fortælle om dagligdagen, undervisningen og behandlingsarbejdet på Skolen i Skibby

Back To Top