skip to Main Content

Visitation

Du er altid velkommen til at få en aftale om at se skolen, høre om vores tilbud eller få en samtale om dit barn.

Henvisning af elever sker gennem barnets sagsbehandler og skoleplaceringen skal godkendes af PPR i Frederikssund kommune. Vi vurderer sagen udfra de sagsoplysninger, som vi modtager fra kommunen. Hvis vi herefter skønner, at barnet vil kunne trives og udvikle sig på Skolen i Skibby, og der foreligger en bevilling fra kommunen, inviterer vi forældre/ plejeforældre eller opholdssted på besøg.

Alle omkring barnet, og barnet selv, skal være enige om, at Skolen i Skibby er det helt rigtige tilbud, før en skoleplacering kan finde sted.

Det er frivilligt at vælge Skolen i Skibby, men hvis man vælger os, så forventer vi, at alle er parate til at støtte op omkring barnet.

I barnets første tid på skolen har vi ekstra meget kontakt med barnets hjem, og efter 3 måneder indkaldes til opfølgningsmøde.

Tæt kontakt på mail og telefon efter behov. Problemer skal løses, når de er der.

Vores målgruppe

Vi henvender os til børn og unge med neurokognitive eller psykosociale problemer. Det kan være fordi, de har en opmærksomhedsforstyrrelse, en tilknytningsforstyrrelse, en udviklingsforstyrrelse inden for det autistiske spektrum eller en lettere mental retardering.

Det er psykisk sarte og skrøbelige børn og unge, som har massive følelsesmæssige og sociale vanskeligheder. Ikke voldsomt udadreagerende men ofte indadvendte. Meget dårligt begavede børn er udenfor skolens målgruppe.

Vanskelighederne gør, at barnet ikke kan klare sig i Folkeskolen, men har behov for et roligt, forudsigeligt og anerkendende behandlingsmiljø for at trives, udvikles og lære.

Skolen i Skibby er en dagbehandlingsskole for psykisk sarte og skrøbelige børn og unge.

 • Undervisning og dagbehandling for børn og unge med massive følelsesmæssige og sociale vanskeligheder.
 • Behov for ro, forudsigelighed og anerkendelse for at kunne trives, udvikle sig og lære.
 • Et lille trygt miljø for mellem 15 og 17 børn og unge i hele den skolepligtige alder.
 • Træning i sociale færdigheder.
 • Både piger og drenge
 • Høj kvalitet og mange års erfaring.
 • Afgangsprøve kan tages i alle fag
 • Særlig fokus på musik, kunst, sundhed, natur og miljø.
 • Udeundervisning i egen skoleskov.

Aftaler og priser

Priser for 2021:

Undervisningsdelen
kr. 21.800/md

Behandlingsdelen
kr. 17.840/md

Kørsel med skolebus
kr. 3.150/md

Kontrakt

Forholdende i vores kontrakt er godkendt af Frederikssund Kommune som har det lovpligtige tilsyn med vores tilbud. Vi har derfor ikke mulighed for, at ændre væsentligt på de kontraktlige forhold i forhold til den enkelte elev, uden Frederikssund Kommunes særlige godkendelse. Mindre ændringer kan dog altid aftales og indskrives i kontrakten.

Momsudligning

Der skal gøres opmærksom på, at Skolen i Skibby er omfattet af gældende regler for momsudligning iht. Momslovens § 13, hvilket vil sige at kommunen kan få refunderet 6% i momsudligning. Takster for kommunale tilbud er fratrukket udgifter til moms, mens dette ikke gælder takster for private tilbud. Det betyder, at leverandører af momsfri ydelser ikke kan fratrække den indgående moms, som vedrører den momsfri ydelse. Disse momsudgifter indregnes i taksterne for den ydelse, kommunerne køber af private.

Faste ydelser

Hvert år udarbejdes en statusrapport til den anbringende kommune. Statusrapporten er en systematisk beskrivelse af barnet, som kan bruges i kommunens sagsbehandling som en veldokumenteret beskrivelse af barnet, samt en kvalitetssikring af barnets placering og den indsats, som barnet modtager på Skolen i Skibby.

I statusrapporten inddrages de punkter fra Servicelovens kapitel 11 og kapitel 25, som er relevante for det enkelte barn. Oplysningerne kan derfor relateres direkte til den kommunale sagsbehandling og indgå i en helhedsorienteret indsats for barnet.

Statusrapporten er opdelt i tre afsnit: Resumé –  Aktuelt – Sammenfatning. Læseren får derved en kort orientering om barnets historik og baggrunden for placeringen på skolen. Det gør det derfor nemt og overskueligt at sammenligne tidligere oplysninger med barnets aktuelle forhold og vores nuværende vurdering og evt. anbefalinger.

Kommunerne har forskellige behov for, hvornår og hvor ofte der er brug for opfølgning og oplysninger om barnet. Vi tilbyder derfor at sende vores statusrapporter på det tidspunkt, som passer i forhold til den enkelte kommunes årlige revisitering og behov.

Der er også altid mulighed for at få fremsendt oplysninger, som kommunen aktuelt har brug for.

Er der ikke specielle ønsker om, hvornår oplysningerne modtages, vil den årlige statusrapport automatisk blive fremsendt omkring maj/juni måned.

 • Skole-/hjemsamtaler
 • Opfølgningsmøde ved indskrivning
 • To gange om året er der møde mellem skolen og barnets hjem om elevens udvikling – personligt, socialt og fagligt. Elevplaner er opdateret og udleveres til hjemmet.
 • Behandlingsmøder
 • Statusmøder
 • Skolen deltager i behandlingsmøder og statusmøder indkaldt af sagsbehandleren.

Elevernes faglige udvikling og niveau vurderes løbende og evalueres.

Hvis der er behov for en psykologisk udredning af et barn, eller der er brug for en anden undersøgelse i forhold til barnets undervisning og behandling på skolen, vil det ske ved inddragelse af skolens egne psykologer, Frederikssund Kommunes PPR eller andre externe fagpersoner.

Der kan tilbydes individuel terapi til barnet, hvis det i forbindelse med visiteringen eller undervisningen på skolen skønnes nødvendigt. Det terapeutiske forløb ydes i samarbejde med psykolog Flemming Christiansen fra Toftemosegård i Skibby.

Læs mere om Toftemosegård her: www.toftemosegaard.dk

For nogle elever tilbydes det, at deltage i et gruppebaseret træningsprogram. Programmet er rettet mod børn og unge med svage sociale færdigheder, mangel på selvbeherskelse og som mangler evnen til at ræsonere moralsk og empatisk. Tilbuddet ydes i samarbejde med psykolog Flemming Christiansen, Toftemosegård.

Hvis barnet har brug for særlige foranstaltninger i forbindelse med den daglige undervisning  og behandling, vil udgiften hertil som regel blive afholdt af Skolen i Skibby. Her kan fx nævnes særlige it-ordninger, specielle sækkestole til børn med uro, aktivitetsmaterialer, undervisningsmateriale osv.

Vurderingen om den særlige hjælp sker altid i forhold til barnets funktionsniveau og behov, samt om det er en foranstaltning, som skolen har været bekendt med og kunne forvente ved visiteringen af barnet til skolen.

Ekstra ydelser

Skolen har en kørselsordning for de elever som ikke selv har mulighed for at komme frem og tilbage mellem hjem og skole. Optageområdet er en rute rundt om Roskilde Fjord.

Ydelsen koster kr. 2.950  pr. måned pr. elev.

Vi kan tilbyde familiebehandling. Det sker i samarbejde med psykolog Flemming Christiansen fra Toftemosegård i Skibby. Ydelsen kan indgå som en helhedsorienteret indsats for den enkelte elev og dennes familie.

Der er ikke ventetid for at iværksætte indsatsen. Kan bevilges fra den anbringende kommune, eller udgiften kan afholdes af familien selv.

Se på Toftemosegårds hjemmeside for priser: www.toftemosegaard.dk

Samtaleforløb og psykologisk udredning kan ligeledes tilbydes med psykolog Flemming Christiansen fra Toftemosegård.

Samtalerne eller udredningen med eleven foregår oftest på Skolen i Skibby, hvor barnet / den unge er tryg, og er i sine vante omgivelser.

Hjælpen ydes efter en konkret vurdering og bevilges fra den kommunale myndighed.

For nærmere aftale om pris og aftalen henvises til:  www.toftemosegaard.dk

Hvis der er behov for et helt særligt tilbud til et barn, vil vi altid gerne foretage en uforpligtende vurdering, samt fortælle om den indsats vi evt. kan tilbyde.

Det vil altid indgå i vores vurdering om barnet vil kunne indgå med den aktuelle elevsammensætning og vores målgruppe. Kan det ikke tilbydes, kan vi være behjælpelig med at henvise til et andet tilbud som vi har samarbejde med eller kendskab til.

Prisen for et særligt tilbud på Skolen i Skibby forhandles særskilt.

For at give den unge en god platform til videreuddannelse eller tilknytning til en arbejdsplads, kan vi tilbyde efterværn i en aftalt overgangsfase.

Der kan dreje sig om unge, som har brug for et særligt tilrettelagt skoleår efter 10. klasse, hvor der evt. indgår længervarende praktikophold til brug for deres fremtidige beskæftigelse / uddannelse, brobygning eller få flere faglige færdigheder fordi den unge endnu ikke er uddannelsesparat.

Den særlige indsats aftales i samarbejde med den unge, forældrene / hjemmet, den kommunale myndighed og uu-vejleder.

For at vi kan tilbyde en særlig aftale efter 10. skoleår, skal der være et sagligt grundlag og mål for indsatsen. Der skal foreligge en handleplan iht. serviceloven og en uddannelsesplan for den unge.

Prisen for et særligt tilbud på Skolen i Skibby forhandles særskilt.

Ud af skolen

Alle elever forlader Skolen i Skibby med en uddannelsesplan. Vi sikrer os, at alle har en aftale om, hvad de skal efter de har forladt skolen. Det kan være en ungdomsuddannelse, en erhvervsuddannelse, efterskole, STU eller EGU.

Det gælder om at finde det helt rigtige for den unge, hvilket ofte kræver en helt særlig indsats. Nogle unge vil også have brug for et særligt tilrettelagt 11. skoleår for at blive parate til en uddannelse.

Når vores elever forlader skolen er det med en solid faglig ballast, hvilket ses ved at de klarer sig rigtig godt ved Folkeskolens Afgangsprøver.

Vores elever er normalt begavede, så forventningen er som udgangspunkt, at de vil kunne få Folkeskolens Afgangsprøve i alle fag. De fleste vil dog have brug for mere tid eller særlig støtte for at dette vil kunne lade sig gøre. Det er ikke evnen til at lære det faglige stof der mangler, men personlige hindringer og problemer.

Vi samarbejder med Fjordlandskolen om afholdelse af eksaminer. Fjordlandskolen har eksamensretten på Skolen i Skibby, hvilket betyder at afgangsbeviser udstedes af Marbækskolen og opbevares der. Vi har en aftale om at afholde prøverne på Skolen i Skibby, så vores elever undgår utrygheden ved at være et fremmed sted.

Vores elevers afgangskarakterer er helt på højde med landsgennemsnittet.

Alle elever på Skolen i Skibby bliver undervist i uddannelses- og erhvervsorientering. Undervisningen er både teoretisk og praktisk og omfatter virksomhedsbesøg, praktik og brobygning.

Vi har gennem tiden opbygget kontakten til et netværk af virksomheder, som er gode til at tage imod vores elever. Derfor kan vi tilrettelægge praktikforløb helt individuelt og tilrettet den unges helt særlige behov.

I forbindelse med en aftale om et 11. skoleår kan vi også arrangere længerevarende praktikforløb.

Skolen i Skibby arrangerer selv praktikforløb og erhvervsvejledning. Vi arbejder tæt sammen med UU-Vest, som er den centrale vejledningsinstitution i området.

Når eleven har forladt skolen, tilbyder vi at følge og støtte den unge. Formålet er at forebygge og forudse krisesituationer, og at hjælpe når og hvis de opstår. Tilbuddet kan også omfatte en mulighed for at vende tilbage til Skolen i Skibby i en kortere periode. Efterværn aftales individuelt.

Når skolens elever afslutter deres skolegang har skolen i samarbejde med uddannelsesvejleder, hjemmet og eleven udfærdiget en uddannelsesplan.

Uddannelsesplanen er med til at sikre at ingen elever forlader skolen uden en faglig plan for fremtiden. En del af denne plan kan være at tilbyde ekstra støtte i en overgangsperiode i form af en mentorordning.

Back To Top